You are currently viewing Nie da się wymazać trudnych zdarzeń, ale można uleczyć zadane przez nie rany

Nie da się wymazać trudnych zdarzeń, ale można uleczyć zadane przez nie rany

"Dzieci i młodzież ze zdezorganizowanym stylem przywiązania"- Chris Taylor, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

17 wartościowych cytatów

" Sposób, w jaki dziecko doświadcza swojego opiekuna w pierwszych latach życia, przekłada się na dość trwały styl przywiązania, który staje się szablonem dla późniejszych relacji."
Chris Taylor
Dzieci i młodzież ze zdezorganizowanym stylem przywiązania
" Dziecko, które doświadczyło traumy, zachowuje się i postępuje w trudny sposób, ponieważ stara się ochronić pewne cenne rzeczy w swoim życiu, takie jak poczucie kontroli nad traumą, poczucie siły, pragnienie, by nie zostać zapomnianym lub porzuconym, poczucie własnej skuteczności, pragnienie oswojenia otoczenia społecznego poprzez odtworzenie przeszłości w teraźniejszości, pragnienie zemsty na sprawcy krzywdzenia, pragnienie ucieczki..."
Chris Taylor
Dzieci i młodzież ze zdezorganizowanym stylem przywiązania
" Jedną z mocnych stron młodych osób, które doznały krzywdy, jest duże wyczulenie na to, jak są traktowane przez innych. Owo wyczulenie ma charakter adaptacyjny w warunkach doświadczania krzywdy, ale najczęściej utrzymuje się nawet wtedy, kiedy krzywdzenie ustaje. Młode osoby mogą być nadmiernie pobudzone w kontaktach z ludźmi i czujnie obserwować, jak są przez nich traktowane."
Chris Taylor
Dzieci i młodzież ze zdezorganizowanym stylem przywiązania
" mniej bolesne jest doświadczanie siebie jako złego niż figury przywiązania jako nietroskliwej "
Chris Taylor
Dzieci i młodzież ze zdezorganizowanym stylem przywiązania
" Dzieci kochają osoby, z którymi mieszkają i od których są zależne, nawet gdy są przez nie źle traktowane. Przystosowują się do świata takiego, jakim go doświadczają, aby przetrwać. Wczesna relacja przywiązaniowa sygnalizuje dziecku, jakiego otoczenia może się spodziewać."
Chris Taylor
Dzieci i młodzież ze zdezorganizowanym stylem przywiązania
" Zamiast posługiwać się pojęciem zaburzenia lepiej w wielu przypadkach mówić o normalnych dzieciach, których odbiegające od normy zachowanie wywołane jest ich odbiegającym od normy wczesnym otoczeniem."
Chris Taylor
Dzieci i młodzież ze zdezorganizowanym stylem przywiązania
" Atakując innych, dzieci atakują własną traumę z przeszłości."
Chris Taylor
Dzieci i młodzież ze zdezorganizowanym stylem przywiązania
" Osoby, które doświadczyły traumy, często postrzegają przyszłość w skróconej perspektywie, to znaczy mają poczucie, że życie jest tak ulotne, iż nie ma sensu w nie inwestować"
Chris Taylor
Dzieci i młodzież ze zdezorganizowanym stylem przywiązania
" Nazbyt częste współwystępowanie krzywdzenia i zaniedbywania (niedostępność emocjonalna i psychiczna) jest traumatyzujące, pozostawia bowiem dziecko w emocjonalnej samotności, skazuje je na nieznośne stany emocjonalne, których nie potrafi ono regulować."
Chris Taylor
Dzieci i młodzież ze zdezorganizowanym stylem przywiązania
" Jednym ze skutków traumy wczesnodziecięcej jest niedostateczny rozwój zdolności samoregulacji. Myśli i uczucia dziecka tworzą skrajny, spolaryzowany, samonapędzający się wir i wywołują zachowania, które z kolei stanowią pożywkę dla myśli o zemście, dla wrogości, poczucia bezwartościowości, beznadziei i rozpaczy oraz dla pogłębiającego się poczucia nienawiści do samego siebie."
Chris Taylor
Dzieci i młodzież ze zdezorganizowanym stylem przywiązania
" Każdy człowiek zasługuje na poczucie, że warto żyć."
Chris Taylor
Dzieci i młodzież ze zdezorganizowanym stylem przywiązania
" Skutkiem traumy jest poczucie braku bezpieczeństwa"
Chris Taylor
Dzieci i młodzież ze zdezorganizowanym stylem przywiązania
" Zdarza się, że dzieci próbują wszystko kontrolować, lecz robią to, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo"
Chris Taylor
Dzieci i młodzież ze zdezorganizowanym stylem przywiązania
" Dzieci poniżej piątego roku życia są szczególnie wrażliwe na oddziaływanie zdarzeń traumatycznych na matkę, przez co okazują się dodatkowo podatne na szkodliwe konsekwencje przemocy domowej, rozpadu rodziny czy nadużywania substancji psychoaktywnych przez opiekunów."
Chris Taylor
Dzieci i młodzież ze zdezorganizowanym stylem przywiązania
" Konflikt między rodzicami może mieć udział w powstaniu przywiązania zdezorganizowanego (...) u dzieci z rodzin rozbitych przywiązanie zdezorganizowane występowało wtedy, gdy rodzice byli w dużym stopniu skonfliktowani i mieli trudności w komunikacji, jak również gdy matka nie potrafiła uspokoić dziecka i rozproszyć jego obaw, kiedy odczuwała dystres przed wizytą ojca i po niej."
Chris Taylor
Dzieci i młodzież ze zdezorganizowanym stylem przywiązania
" Dzieci, które we wczesnych latach życia przeżyły traumę, w porównaniu z dziećmi niemającymi takich przeżyć doświadczają wielu patologicznych konsekwencji: * trzykrotnie częściej występują u nich zaburzenia lękowe;
* dwa i pół raza częściej dotykają je fobie;
* dziesięciokrotnie częściej występuje u nich zaburzenie paniczne;
* czterokrotnie częstsze jest u nich antyspołeczne zaburzenie osobowości;
* są bardziej narażone na samookaleczanie, próby otrucia się i próby samobójcze
* w dorosłości są bardziej narażone na bezdomność, pozbawienie wolności, choroby psychiczne."
Chris Taylor
Dzieci i młodzież ze zdezorganizowanym stylem przywiązania
" Nie da się wymazać trudnych zdarzeń, ale można uleczyć zadane przez nie rany."
Chris Taylor
Dzieci i młodzież ze zdezorganizowanym stylem przywiązania